Política de privacitat

Dades de l’propietari del web:

RAÓ SOCIAL GIROMEDIC SLU
NIF B17416231
DIRECCIÓ POSTAL JULI GARRETA 12 17002, GIRONA
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA medic@giromedic.com
TELÉFONS 972224771
REGISTRE MERCANTIL tom 716, foli 119, fulla GE-13872 e inscripció 1ª
OBJECTE PRINCIPAL Prestar atenció mèdica.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de GIROMEDIC SLU amb NIF B17416231 i domicili social situat a JULI GARRETA 12 17002, GIRONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que GIROMEDIC SLU té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS
Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

Base legítima: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: No es preveuen

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web

Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: Cap

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de l’acompliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l’acompliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat

Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat

Base legítima: El compliment d’una llei

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions

comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i / o serveis

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legítima: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: Cap

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o a el telèfon 902.877.192.

Drets dels interessats

GIROMEDIC SLU informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de GIROMEDIC SLU, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament d’aquests per part de GIROMEDIC SLU.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça JULI GARRETA 12 17002, GIRONA (a l’atenció de GIROMEDIC SLU) o bé a través de correu electrònic medic@giromedic.com.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia de l’DNI / NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, aquest no es podrà facilitar mai. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ha de enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.
   • Domicili a efectes de notificacions.
   • Data i signatura de la persona sol·licitant.
   • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

GIROMEDIC SLU es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.